Labels
  • rukavice
  • respirátory
  • masky
  • topánky
  • ochranné prilby
  • ochranné prilby
  • pomôcky
  • odevy
  • ochranné
  • ochrana pred pádom

Európska legislatíva pre rukavice

Pohyb osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) sa v Európskej únii riadi Rámcovou smernicou č. 89/686/EEC o osobných ochranných prostriedkoch, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť identifikácie a zváženia rizika poranenia na pracovisku, snahy o jeho elimináciu, informovania zamestnanca a zabezpečenia vhodných OOPP. Smernica určuje tri typy rizika - minimálne, stredné a smrteľné. Podľa tejto klasifikácie sa aj rukavice rozdeľujú do troch kategórií:

Rukavice I. kategórie  chránia iba pred minimálnym rizikom. Vyhlásenie o zhode môže vystaviť samotný výrobca alebo dovozca. Označené sú nasledovným spôsobom:
  CE.jpg

Rukavice II. kategórie chránia pred stredným rizikom. Musia byť otestované notifikovaným orgánom, ktorý na ne vydá certifikát. Označené sú nasledovným spôsobom:
 
 CE.jpg

Rukavice III. kategórie chránia pred smrteľným rizikom. Okrem toho, že musia byť otestované notifikovaným orgánom, ktorý na ne vydá certifikát, tento orgán  pravidelne kontroluje systém zabezpečenia kvality, ktorý výrobca používa pre zaručenie homogénnej výroby. Identifikačné číslo organizácie, ktorá kontrolu vykonáva, je uvedené za znakom CE. Označené sú nasledovným spôsobom:
CE2.jpg

 Podrobný  prehľad značenia rukavíc, tabuľka určenia ich správnej veľkosti je možné si prezrieť si  tu:

Legislatíva pre rukavice

Legislatíva pre rukavice
Tabuľka odolnosti voči chemikáliám
- rukavice ANSELL
Tabuľka odolnosti voči chemikáliám